InTime általános szerződési feltételek vásárlóknak

Utolsó frissítés: 2024.01.25

I. Alapfogalmak

 1. Szolgáltató: az inTime rendszer Szolgáltatását biztosító vállalkozó
  Szolgáltató neveIn Time Business Kft.
  Cégjegyzék szám14-09-304833
  Adószám12771976-2-14
  E-mail cím[email protected]
  Weboldalhttps://in-time.hu
 2. Vásárló: Mint természetes személy vagy jogi személy, aki az Eseményszervezőn vagy a Szolgáltatón keresztül, az inTime rendszerében belépőjegy megvásárlását kezdeményezi.
 3. Eseményszervező: olyan egyén vagy jogi entitás, aki kulturális, művészeti, sport- és egyéb eseményeket szervez és lebonyolít. Az inTime Rendszer segítségével pedig lehetőséget teremt a jegyvásárlásra ezeken a Eseményeken.
 4. Esemény: kulturális és művészeti Események, sportesemények, valamint egyéb Események vagy Eseménysorozatok. Az Esemény szervezője fenntartja a jogot az Esemény bármely részének, például a fellépő művész személyének módosítására.
 5. Belépőjegy, Jegy: olyan jogosultságot nyújtó, egyedi azonosítóval ellátott, elektronikus vagy papír alapú dokumentum, vagy azonosító sorszám, amely lehetővé teszi egy vagy több személy részére a belépést egy adott Eseményre, egyszeri vagy többszöri használatra. A belépőjegy egy szerződés részét képezi az Eseményszervező és a Vásárló között, amelyben a Eseményszervező vállalja a Esemény megszervezését, míg a Vásárló megfizeti a belépőjegy ellenértékét. A belépőjegyek átruházhatók, de az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és a Eseményszervező házirendjei mindig az aktuális tulajdonosra vonatkoznak. A sérült vagy megrongált belépőjegyekért (pl. kitiltás a Eseményről és más szankciók) a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 6. InTime Rendszer: A Szolgáltató által kínált teljes körű, felhőalapú, online információs- és jegyértékesítési platform.
 7. Dinamikus árképzés: Az inTime Rendszer a belépőjegyek jelenlegi értékesítési statisztikáját és más paramétereket figyelembe véve határozza meg az egyes belépőjegyek aktuális vételárát.
 8. Számlafizető: A Számlafizető olyan magánszemély, társas vállalkozás, egyesület, vagy bármely hivatalosan bejegyzett jogi személy, aki a Belépőjegy díját kifizeti, és kéri annak számlán való rögzítését. Ha a Vásárló és a Számlafizető különböző személyek, a Számlafizető kifejezés a Vásárlót is magában foglalja. Ez azt jelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségek tekintetében a Vásárló és a Számlafizető egyetemlegesen felel.

II. A szerződés tárgya

 1. A jelen szerződés alapján a Szolgáltató biztosítja a Vásárló számára az online inTime Rendszer használatát, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint, azaz a jegyvásárlásra vonatkozóan.
 2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Esemény megfelelő lebonyolítása az Eseményszervező kötelezettsége, míg a Szolgáltató a Rendszeren keresztül biztosítja a Vásárlók számára a Eseményre szóló jegyek beszerzési lehetőségét. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Esemény lebonyolítása, tartalma, minősége vagy más kapcsolódó elemek tekintetében.
 3. A Vásárló a Rendszeren keresztül történő jegyvásárlással elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és hozzájárul adatai kezeléséhez az ÁSZF és a Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módon.
 4. A Vásárló lehetősége van regisztrációval, vagy alkalmi jelleggel, regisztráció nélkül is igénybe venni az inTime szolgáltatást. A Vásárló kizárólagos felelősséggel tartozik a megadott adatai valódiságáért, és változás esetén köteles módosítani regisztrációját.
 5. A Vásárló bármikor kérelmezheti regisztrációjának törlését. A törlési szándékát a Szolgáltatóhoz emailben történő törlési kérelemmel jelezheti, a törlés jogszabályban előírt határidőn belül történik meg a Szolgáltató által.
 6. A Vásárló adatainak kezelésére vonatkozó részletek az Adatvédelmi Nyilatkozatban találhatók.

III. A szolgáltatás tartalma

 1. A Szolgáltató az inTime dinamikus rendszeren keresztül biztosítja a Vásárló számára a jegyvásárlási lehetőséget.
 2. A szerződés létrejöttét a rendszerben tárolt vásárlási adatok igazolják.
 3. A Rendszeren keresztül elérhetők mind fix, mind változó árú jegyek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a jegyek vételára nem állandó, azok árképzése az Eseményszervező által meghatározott intervallumokon belül folyamatosan változhat. Ezek a változások nem érintik a már megvásárolt jegyek árát.
 4. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Eseményszervezőre és minden további közreműködőre, aki a rendszer bármely elemét használja.
 5. Az Eseményszervezők és a Vásárlók közötti jogviszony feltételeit a Eseményszervezők házirendje, egyéb szerződései és szabályzatai tartalmazzák, melyek a Eseményszervezőknél elérhetők.
 6. A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító, számlázó és egyéb tevékenységeket végző közreműködőkre. Az ilyen közreműködőkkel létrejött jogviszonyra az adott közreműködő saját ÁSZF-e az irányadó, amely elérhető az egyes közreműködők honlapján.
 7. A vásárlással létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A mindenkori hatályos ÁSZF a Szolgáltató weboldalán időrendben megtalálható.

IV. A Vásárló jogai és kötelezettségei

 1. A Vásárlónak kötelessége valós adatokat megadni a vásárláskor. A Szolgáltató nem vállal felelősséget valótlan adatok megadásáért.
 2. A Szolgáltató kizárólag a szolgáltatás nyújtásához használhatja ezeket az adatokat, és köteles az adatvédelmi törvényi előírásoknak megfelelően kezelni és nyilvántartani azokat.
 3. A Vásárló köteles frissíteni a Rendszerben rögzített adatait azokban bekövetkezett változások esetén. A Szolgáltató és a Szolgáltatás elősegítése érdekében igénybe vett közreműködők nem vonhatók felelősségre a kötelezettség elmulasztásából eredő károkért.
 4. A Vásárló jogosult regisztrációját bármikor törölni, törlési kérelmet tartalmazó e-mail üzenettel. A Szolgáltató köteles a törlési kérelem beérkezését követően a jogszabályban előírt időn belül törölni a regisztráció adatait a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint, illetve a már leadott rendelés adatait. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására nincs mód.
 5. Amennyiben a Vásárló észleli, hogy jelszavához jogosulatlanul hozzáfértek, köteles azt megváltoztatni, és ha feltételezhető, hogy visszaéltek a jelszóval, értesíteni a Szolgáltatót. A Vásárló viseli az ilyen jellegű visszaélésből származó károkat, és jogi eljárást indíthat a károkozó ellen.
 6. A Vásárló a törvényszegése vagy téves adatszolgáltatása esetén kizárólag a bírságokért, kártérítésekért és költségekért felel, amelyek az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. törvény) alapján a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származnak.
 7. A Vásárló panaszát vagy fogyasztói kifogását e-mailben vagy telefonon közölheti a Szolgáltatóval, aki 30 napon belül köteles kivizsgálni és írásban, indokolással együtt válaszolni.
 8. Ha a Vásárló megszegi a jelen ÁSZF-ben foglaltakat vagy visszaél a szolgáltatással, a Szolgáltató végérvényesen korlátozhatja a Vásárló szolgáltatáshoz való hozzáférését, és törölheti regisztrációját.

V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató köteles az inTime Rendszert folyamatosan, a vásárlók számára elérhető módon működtetni.
 2. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében, beleértve a rendszer komplett ellenőrzését, karbantartását és javítását.
 3. A Szolgáltató jogosult a Rendszert frissítések és karbantartások idejére leállítani, az éves rendelkezésre állás pedig 99%-os.
 4. A Szolgáltató köteles a Rendszerben bekövetkezett üzemzavar elhárítását a legrövidebb időn belül megkezdeni.
 5. A Szolgáltató ügyfélszolgálati és hibabejelentő (HelpDesk) szolgálatot biztosít a Vásárlók számára telefonon, munkanapokon 09:00 - 15:00 óra között.
 6. A Szolgáltató köteles a tudomására jutott adatokat a mindenkori hatályos Magyar jogszabályoknak megfelelően kezelni.
 7. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Rendszer megfelel a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak.
 8. A Szolgáltató értesíti az online formákban jegyet vásárlókat az előadás időpontjának változásáról, az előadás elmaradásáról és a visszaváltási információkról az inTime weboldalon és e-mailben.
 9. A Szolgáltató jogosult a Rendszeren keresztül hozzáfért deperszonalizált adatokból statisztikát készíteni, azt a Rendszer működése során felhasználni, valamint a Rendszert fejlesztő harmadik féllel megosztani, a mindenkori adatvédelmi törvények betartásával.
 10. A Szolgáltató alvállalkozókat és egyéb közreműködőket is igénybe vehet.
 11. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás karbantartása vagy más biztonsági okok miatt a szolgáltatást szüneteltetni.
 12. A Szolgáltatót az egyes Eseményekhez kapcsolódó tartalomért nem terheli felelősség.
 13. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákért felel, a felelősség mértéke pedig nem haladhatja meg a vásárlás értékét.
 14. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az online fizetés és számlázás során vagy következtében keletkező károkért vagy visszaélésekért.
 15. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, erről értesítést küld a Vásárlónak a rendszerben megadott elérhetőségén.
 16. A Szolgáltató jogosult Adminisztrációs díjat felszámolni a rendszerben értékesített belépőjegyek és bérletek esetében. Ebben az esetben a felszámított Adminisztrációs díj nem kerül visszatérítésre, ha a Esemény elmarad.

VI. A szolgáltatói felelősség kizárásának egyéb esetei

 1. Szolgáltató különösen - de nem kizárólagosan - mentesül a felelősség alól az alábbi esetekben:
  1. Adatkapcsolati hiba felmerülése esetén.
  2. Vásárlónál felmerülő hiba esetén.
  3. Eseményszervezőnél felmerülő hiba esetén.
  4. Harmadik félhez kapcsolódó hiba esetén.
 2. Szolgáltató a Rendszerben rögzített adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azt ellenőrizni nem köteles.
 3. Szolgáltató az elmaradt vagy meghiúsult Eseményekkel kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal. Vis maior esetén, mely az Esemény lebonyolítását részben vagy egészben meghiúsítja (pl. természeti katasztrófa, terrorcselekmény, sztrájk stb.), az Eseményszervező által közzétett nyilatkozat vagy szabályzat az irányadó; Szolgáltatót ezzel kapcsolatosan felelősség nem terheli, ilyen esetekben csak és kizárólag az Eseményszervező által megadott információk közzétételéért felel
 4. A Szolgáltató nem vonható felelősségre azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás szünetelésére a Szolgáltatón kívül álló és elkerülhetetlen módon kerül sor, vagy a hiba elhárítására a Szolgáltatón kívül álló okok miatt nem kerülhet sor.
 5. A Szolgáltató nem vonható felelősségre azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás szünetelésére a Szolgáltatón kívül álló és elkerülhetetlen módon kerül sor, vagy a hiba elhárítására a Szolgáltatón kívül álló okok miatt nem kerülhet sor.
 6. A Szolgáltató hibás teljesítése abban az esetben állapítható meg, amikor a Szolgáltató a hiba bejelentésétől a tőle elvárható leggyorsabb időn belül a hibát neki felróható okból nem hárítja el, és ezt az Előfizetővel nem egyezteti.

VII. A vásárlás menete

 1. A vásárlás regisztrációval vagy anélkül is lehetséges.
 2. A jegy átruházható az e-mailen keresztül elküldött jegyek továbbküldésével.
 3. A belépőjegy értékesítésére vonatkozó szerződés az online fizetési partnerünk weboldalán, fizetési megerősítéssel jön létre, amely rögzítésre kerül a Rendszerben, tárolódik a regisztrált Vásárlói fiókban, valamint a fizetési és számlázási közvetítők visszaigazoló e-mail üzenetet küldenek a tranzakcióról.
 4. Az online fizetéssel kapcsolatos tranzakciós díjak és az online számlázással kapcsolatos költségek nem terhelik a Vásárlót.
 5. Az online fizetéseket a Barion rendszerén keresztül, a számlázást pedig a Billingo.hu rendszereken keresztül végzik.
 6. A szolgáltató automatikus e-mail üzenetet küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amelyért a Vásárló a hibás cím megadásából eredő károkért felelős.
 7. A vásárlás bármikor megszakítható a fizetés lebonyolításáig.
 8. A fizetés után az e-számla automatikusan elkészül, és e-mailben elküldésre kerül a Vásárlónak.
 9. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 10. A jegyárak és a szállítás díja bruttó árak. A szállítás díja mit jelent ?
 11. A Vásárló elfogadja, hogy az inTime Rendszerben a jegyárak folyamatosan változhatnak. Az árváltoztatás jogát nem lehet érvényesíteni a már megkezdett vásárlásokra, a megkezdéstől számított 15 percig.
 12. Az esemény szervezője jogosult kedvezmények biztosítására a jegyárakból (pl. diák, nyugdíjas, családi, csoportos kedvezmény), amelyek kiválasztása után a rendszer automatikusan módosítja a jegyárat. A kedvezményre való jogosultságot az Esemény helyszínén ellenőrzik, és ha a jogosultság igazolása nem lehetséges, a Vásárlót a helyszínen a teljes vételár megfizetésére kötelezik.(kötelethetik?) Ha a Vásárló a különbözetet nem tudja kifizetni a helyszínen, elfogadja, hogy el kell hagynia az Esemény helyszínét.
 13. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az online fizetés után a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybevételét követő elállási jogot nem gyakorolhatja, és a Szolgáltató nem váltja vissza a már megvásárolt belépőjegyet.

VIII. A belépőjegy

 1. A belépőjegy egy olyan jogosultságot biztosít, mely egyedi azonosítóval rendelkezik, elektronikus formátumban, Szolgáltató által létrehozott PDF vagy papír alapú dokumentum, vagy azonosító sorszámok sorozata. A jegy lehetővé teszi egy vagy több személy részére az adott Eseményre történő egyszeri vagy többszöri belépést.
 2. Az E-jegyeket, melyeket a Vásárló a sikeres vásárlás után maga tölt le és nyomtat ki, nem szükséges személyesen vagy postai úton átvenni.
 3. A Szolgáltató nem köteles pótolni az elveszett E-jegyet.
 4. A Vásárló köteles a kinyomtatott vagy mobil eszközön bemutatható E-jegyet magával hozni az Eseményre. A Vásárló felel az E-jegy megfelelő olvashatóságáért, ideértve a vonalkódokat és számsorokat, valamint az esetleges elvesztés, lopás, hibás vagy többszörös nyomtatás okozta károkért.
 5. Az E-jegy belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva vagy mobil eszközön bemutatható állapotban magával vinnie az Eseményre, ahol azt az Eseményszervező ellenőrzi és érvényteleníti. Mivel az E-jegy egyedileg azonosítható, másolás után is csak egyszeri belépésre jogosít.

IX. Az ajándékutalvány

 1. Az ajándékutalvány olyan egyedi azonosítóval rendelkező dokumentum vagy azonosító sorszámok sorozata, mely lehet Szolgáltató által generált PDF formátumú vagy papír alapú. Ezen utalvány érvényességi ideje alatt jogosít jegyváltásra azon Szolgáltatónál, melyre az ajándékutalvány szereplő összeg vonatkozik.
 2. Az online vásárolt saját nyomtatású E-jegy, PDF formátumú ajándékutalvány a Vásárló a sikeres vásárlást követően maga töltheti le és nyomtathatja ki.
 3. Az elveszett ajándékutalvány pótlására a Szolgáltató nem köteles.
 4. Az ajándékutalvány nem váltható vissza, és az aktuális egyenlegéből kizárólag belépőjegy vásárolható.
 5. Az ajándékutalvány érvényességi ideje után nem lehet vele vásárlást teljesíteni.
 6. Ezek a rendelkezések érvényesek az elmaradt előadások jegyeiért cserébe kapott ajándékutalványokra is.

X. A jegyek visszaváltása

 1. Jegyvisszaváltási lehetőség kizárólag akkor vehető igénybe, ha egy adott rendezvény elmarad.
 2. Jegyvisszaváltás esetén a Szolgáltató köteles elkészíteni egy kimutatást az érintett előadásra vonatkozó vásárlásokról a Eseményszervező utasításai alapján, és az értesítést a lehető legrövidebb időn belül megtenni. Ezen kívül további kötelezettség nem terheli a Szolgáltatót, a jegyvisszaváltás lebonyolítása kizárólag a Rendezvényszervező felelőssége.

XI. Hírlevél

 1. A Vásárló a Szolgáltató hírlevelére való feliratkozással beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató időnként hírlevelet küldjön neki.
 2. A Vásárló bármikor leiratkozhat a hírlevélről.
 3. A Szolgáltató jogosult a Hírlevélre feliratkozott Vásárlók részére, azok lakóhelye, korábbi vásárlások és egyéb megadott adatok alapján Rendezvényeket ajánlani.

XII. Záró rendelkezések

 1. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket egy másik jogi személyre ruház át a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő kötelezettségek folyamatos teljesítésével, a jelen ÁSZF változatlan tartalommal továbbra is hatályban marad.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek maradnak mindaddig, amíg a Szolgáltató szolgáltatást nyújt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására.
 3. Az inTime Rendszeren található grafikai, képi és tartalmi elemek és minden más a jelenleg hatályos szerzői jogi jogszabályok védelme alatt állnak.
 4. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok érvényesek, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A felmerülő vitákat a felek kötelesek békés úton, együttműködve rendezni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A bírósági eljárás előtt a felek kötelesek közvetítő mediátort igénybe venni, kivéve, ha a felek megállapodnak egyéb megoldásban.